آگهی مجمع عمومی عاد ی نوبت دوم مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

بسمه تعالی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) بدینوسیله ازکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می ...

ادامه مطلب