خانه | هیات مدیره

هیات مدیره

پرویز حیدری
پرویز حیدری
محمد علی ایزدی
آصف فیروز بهر
آصف فیروز بهر
بهزاد غفاری
بهزاد غفاری
محمد ندائی
محمد ندائی
محمد یوسفی
محمد یوسفی (نایب رئیس)
مدیرعامل

علی طاهری

اعضای هیئت مدیره

محمدعلی ایزدی / ریاست هئیت مدیره
محمد یوسفی/ نایب رئیس
بهزادغفاری/ دبیر
آصف فیروزبحر
محمد ندایی
پرویز حیدری

بازرسین
مصطفی فرحبخش
مرتضی سادات کیایی
منوچهرصمدی