شماره ۳۴۰۶۵ مورخ ۵۸/۱۲/۷

آگهی تاسیس شرکت تعاونی فرهنگیان شهرستان کرج

نظر بماده ۱۹۷ قانون تجارت و ماده به آییننامه همان قانون خلاصه شرکت نامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۵۸/۱۲/۴ تحت شماره ۳۴۷ در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود.

۱- نام و نوع شرکت: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان کرج

۲- موضوع شرکت به منظور رفع نیازمندیهای مواد مصرفی و وسائل زندگی

۳- مرکز اصلی شرکت: کرج بلوار طالقانی جنب اداره آموزش و پرورش.

۴- مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۵- تابعیت شرکت ایرانی.

۶- سرمایه شرکت مبلغ ۹۶۸۰۰۰ ریال است که تماماً پرداخت شده است.

۷- مؤسسین شرکت آقایان جمشید سمیعی و حسین ساعی دهقان و غلامحسین رضایی و محمد تقی صائمیان و نقی نظری مقدم و خانم فریده عبداللهی و سید عیسی میراویوا و حسین دهقان و غیره.

۸- مدیر یا مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء آقایان فرهاد ذکائی بسمت مدیرعامل و حسن بابایی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید منظم تبریزی و اسدالله سلامتی و نصرالله سرحدی و محمد حسن کریمیان و رضا فیروز زارع و علی اکبر رحیمی بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای مسعود کلانتری و فرج الله مظفری بسمت عضو علی البدل و آقایان تورج کمالی نژاد و محمد حسین ولد خانی و فرهاد ذکایی بسمت بازرسی برای مدت یکسال انتخاب شدند و طبق ماده اساسنامه مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با  امضا آقایان فرهاد ذکایی و حسن بابایی و مجید منظم تبریزی و با مهر شرکت معتبر می باشد.

انحلال شرکت طبق ماده ۶۹ قانون تجارت است و ثبت بامضاء کلیه شرکاء رسیده است.