علی طاهری

سابقه حضور در تعاونی:
۱۲ سال هیئت مدیره
۳ سال ریاست هیئت مدیره
۳ سال مدیرعامل شرکت تعاونی