خانه | آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸۸/۳/۳۱ در شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان کرج به شماره ثبت ۳۲۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. 

۱-    به هیئت مدیره جهت اخذ وام تسهیلات لازم از بانکها منابع اعتباری و بانک توسعه تعاون تفویض اختیار گردید. 

۲-    روزنامه کثیر الانتشار زمان به عنوان روزنامه اصلی و اطلاعات به عنوان علی البدل برای درج آگهی های شرکت معرفی گردید. 

۳-    سرمایه شرکت در پایان سال مالی ۸۷/۶/۳۱ تعاونی به مبلغ ۳۲۴۷۰۹۹۰۰۰ ریال تعیین گردید. 

۴-    آقایان علی اولی، جعفر رفیعی و خانم بانو دخت نجفیان پور به سمت بازرس اصلی و آقای قهرمانی مهربانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره محترم ثبت اسناد شهرستان کرج 

سلام علیکم 

احتراماً، به پیوست تصویر مدارک مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان کرج ثبت شده به شماره ۳۲۹ بشرح ذیل ارسال می گردد:

۱- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸۸/۳/۱۷ و فهرست حاضرین در جلسه مورخ۸۸/۳/۳۱

۲- گزارش کتبی هیات مدیره و بازرسان به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸۸/۲/۳۱

۳- صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸۸/۳/۳۱ دال بر طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به تاریخ۸۷/۶/۳۱ پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان، طرح و تصویب و تفویض اختیارات لازم به هیات مدیره جهت اخذ وام و تسهیلات لازم از بانکها منابع اعتباری و بانک توسعه تعاون، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار زمان به عنوان روزنامه اصلی و اطلاعات به عنوان روزنامه علی البدل برای درج آگهیهای تعاونی، تعیین سرمایه شرکت تعاونی در پایان سال مالی (۷۸/۶/۳۱) تعاونیبه مبلغ ۳۲۴۷۰۹۹۰۰۰ ریال و انتخاب آقایان علی اولی جعفر رفیعی و خانم بانو دخت نجفیان پور به عنوان بازرس اصلی و آقای قهرمان مهربانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی

۴- اعلام قبولی بازرسان اصلی و علی البدل بازرسان و فهرست و مشخصات کامل آنان. 

خواهشمند است دستور فرمایید برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول و نتیجه را به این اداره اعلام فرمایند.

محمد علی محمد

رئیس اداره تعاون شهرستان کرج 

رونوشت:

شرکت تعاونی یاد شده پیرونامه های به شماره ۱۷۸۶ مورخ ۸۸/۳/۳۱ و ۲۱۷۷ مورخ ۸۸/۴/۲۱ جهت اطلاع و پیگیری لازم ضمناً ۱- نسبت به واریز ۴ درصد سهم آموزش تعاون سنوات گذشته تا تاریخ ۸۷/۶/۳۱ و به حساب بانک توسعه تعاون کرج اقدام و فیش مربوطه را ارسال دارند. ۲- پرداخت پاداش به هیات مدیره و بازرسان و سایر اعضاء و کارکنان با رعایت آیین نامه های مربوطه پس از تصویب مجمع عمومی عادی مقدور و میسر خواهد بود. ۳- صورتهای مالی منتهی به ۸۸/۶/۳۱ حسابهای مربوطه به جهت بررسی و اظهار نظر ارسال گردد.